MISIJA

Misija  NVO „Robin Hud“ je reintegracija osjetljivih i marginalizovnaih društvenih grupa kroz aktivnosti NVO Robin Hud i  pokrivanje onih  usluga  socijalnog rada koje nedostaju u sistemu socijalne i dječije zaštite i  u redovnim djelatnostima centara za socijalni rad.

VIZIJA

Prepoznavanje potreba osjetljivih kategorija u društvu,unapređenje  kvaliteta i podizanje standarda  u pružanju usluga socijalne i dječije zaštite , animiranje  i senzibilisanje  šire  zajednice o nedostatku socijalnih servisa koji su neophodni i koje treba razvijati.

STANDARDI          

Uzimajući u obzir viziju i misiju NVO”Robin Hud” je stalno usmjerena na podizanju stepena  ekonomske, socijalne i obrazovne integracije marginalizovanih građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, kroz posvećen, profesionalni, kredibilan i prepoznatljiv  rad.

NEVLADINA ORGANIZACIJA „ROBIN HUD“ I DONATORI

NVO “Robin Hud” je trenutno u pregovorima sa Glavnim gradom Podgorica, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Opštinom Nikšić kako bi postali donator planiranih aktivnosti NVO”Robin Hud”.

NEKI OD REALIZOVANIH PROJEKATA I AKTIVNOSTI:

– Humanitarna akcija “Za Vasilijevo liječenje” (jul 2020. godine);
– “Sačuvajmo zdravlje” Podjela zaštitnih maski( avgust 2020. godine);
– “Za dječiji osmjeh” Podjela novogodišnjih paketića (decembar 2020. godine);
– Saradnja sa Kancelariom za mlade Glavnog grada Podgorica u cilju podrške i edukacije mladih kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Održano je predavanje na temu”uloga mladih u prevenciji vršnjačkog nasilja- glasno protiv nasilja”
NVO”Robin Hud” je pokrenula inicijativu da se Medjunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji se obilježava 24.02.(poznat kao “Dan rozih majci”) obilježava i u Crnoj Gori po ugledu na zemlje iz reziona, sa akcentom na prevenciju vršnjačkog nasilja.

MREŽE

Nevladina organizacija ,,Robin Hud” je jedna od nevladinih organizacija potpisnica sporazuma o saradnji i dio je Mreže “Za zaštitu djece od nasilja” i mreži “Dignitas” za zaštitu i brigu o starim osobama. Nevladina organizacija ,,Robin Hud” je ostvarilo stabilnu saradnju sa nevladinim organizacijama regiona Hope and Homes for Children in Bosnia and Herzegovina i SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, Centar za integraciju mladih, iz Beograda, Srbija.

VRIJEDNOSTI NVO ”Robin Hud”

 • Jednakost
 • Solidarnost;
 • Dostojanstvo;
 • Empatičnost;
 • Kredibilitet
 • Pristupačnost;
 • Posvećenost u radu sa isključenim i marginalizovanim grupama
 • Posvećenost;
 • Orginalnost i inovativnost;
 • Profesionalnost
 • Timski rad i kolektivna odgovornost
 • Demokratičnost i transparentnost rada organizacije;
 • Objektivnost i samokritičnost;
 • Poštovanje prirode;
 • Motivacija za kontinuirano edukovanje i reforme u radu
 • Prepoznatljivost;
 • Poštovanje svih ljudi bez obzira na pol, rasu, vjeru i političko opredjeljenje.

CILJ

Osnovni ciljevi djelovanja i rada NVO“Robin Hud“

 • Socijalna zaštita djece i mladih, starih lica i marginalizovanih grupa građana i zdrastveni servisi u cilju poboljšanja zdravlja ljudi;
 • Smanjivanje siromaštva(Humanitarne aktivnosti)
 • Organiziranje i vođenje seminara, predavanja, savjetovanja, radionica i drugih oblika obrazovanja za djecu, mlade i odrasle
 • Podrška i osnaživanje OSI i djece sa smetnjama u razvoju;
 • Pomoć i podrška starim licima;
 • Borba protiv vršnjačkog nasilja( organizovanje edukativnih radionica, predavanja i aktivnosti u cilju prevencije
 • Društvena briga o djeci, mladima, romima i marginalizovanim grupama građana;
 • Slanje prijedloga, zahtjeva, žalbi institucijama zaduženim za riješavanje određenih pitanja u cilju pružanja individualne podrške korisnicima
 • Podrška potpunoj porodici i samohranim roditeljima;
 • Pomoć i podrška romima i Romkinjama
 • Pružanje savjetodavne podrške drugim udružernjima, institucijama i pojedincima.
 • Razvoj civilnog društva i volonterizma;
 • Institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje;
 • Sport i zdravi stilovi života;
 • Organiziranje obrazovne, kulturne i sportski vannastavnih aktivnosti
 • Zaštita životne sredine.